Faculty of Allied Health Sciences

University of Peradeniya

Faculty of Allied Health Sciences

University of Peradeniya


Dean's List

Second End Semester Examination (05th February 2019 –01st March 2019)

2013/2014 Batch of Students
Reg. No Name GPA
AHS/13/NUR/066 NAYANAMALI M A A 3.74
AHS/13/NUR/081 NASEEMA M K S 3.91
AHS/13/PCY/025 SANDAKALUM N A R 3.73
AHS/13/PCY/038 SEWWANDI A D D 3.79
AHS/13/PCY/042 KUMARI B G O H 3.73
AHS/13/PCY/045 LAKMINI N H M 3.84
AHS/13/PCY/046 BANDARA G Y M H 3.85
AHS/13/RAD/006 AZHA M A F 3.70
AHS/13/RAD/025 MADURANGA R H C 3.84
AHS/13/RAD/030 PATHIRAGE L S 3.82
AHS/13/RAD/047 PERERA U L V M 3.83
AHS/13/RAD/048 SINTHUJA S 3.77

2014/2015 Batch of Students
Reg. No Name GPA
AHS/14/NUR/003 NANAYAKKARA N W W G S K 3.71
AHS/14/NUR/034 SAMARASEKARA S D B P P 3.80
AHS/14/NUR/043 KIRIBAMUNA H M P T 3.90
AHS/14/NUR/045 PRABANI K I P 3.79
AHS/14/NUR/049 DASANAYAKE D R T S 3.81
AHS/14/NUR/064 SUBASINGHE S P K J 4.00
AHS/14/NUR/067 SHAYAMALI H A S W 3.72
AHS/14/PCY/003 GUNARATHNE M V H S 3.95
AHS/14/PCY/022 PABASARA G V S 3.82
AHS/14/PCY/028 ATHAPATHTHU W A M A S 3.88
AHS/14/PCY/034 FARWIN M J N 3.73
AHS/14/PHY/019 AJMALA H 3.92
AHS/14/PHY/033 RIKAS A M M 3.86
AHS/14/RAD/022 KAJENTHINY T 3.87
AHS/14/RAD/050 CHANDRASIRI W K N R 3.96

2015/2016 Batch of Students
Reg. No Name GPA
AHS/15/MLS/029 WANASINGHE M H B S M 3.81
AHS/15/NUR/041 THUSTHIKA A 3.91
AHS/15/PCY/002 DALUGODAGE S S 4.00
AHS/15/PHY/009 MUTHUKUMARANA P C K 3.81

2016/2017 Batch of Students
Reg. No Name GPA
AHS/16/MLS/027 NIVEDHA U 3.73
AHS/16/NUR/044 DILUSSIKA V 3.73
AHS/16/PCY/003 BANDARA G B N S 3.79
AHS/16/PCY/011 KARUNARATNE D R 3.75
AHS/16/RAD/002 AKLA A F 3.79
AHS/16/RAD/003 THIEBA A 3.80
AHS/16/RAD/004 ANJUN S H 3.79
AHS/16/RAD/006 BEGAM M A S 3.71
AHS/16/RAD/011 DILHANI L M N 3.91

First End Semester Examination (03rd September 2018 – 29th September 2018)

2016/2017 Batch of Students
Reg. No Name GPA
AHS/16/MLS/025 THILAKARATHNE G G K T 3.91
AHS/16/MLS/028 WALPOLA W M D T U 3.84
AHS/16/NUR/005 AMARASINGHA M D M K 3.85
AHS/16/NUR/021 MADHUMALI K D U 3.72
AHS/16/NUR/033 RATHNAYAKE R W A S 3.98
AHS/16/NUR/044 DILUSSIKA V 3.88
AHS/16/PCY/010 JAYASIRI W G C S 3.87
AHS/16/PCY/022 SENANAYAKA S R U K 3.73
AHS/16/PHY/001 ANNON G R 3.83
AHS/16/RAD/003 THIEBA A 3.71
AHS/16/RAD/006 BEGAM M A S 3.82
AHS/16/RAD/011 DILHANI L M N 3.80
AHS/16/RAD/027 PERERA R M A M J 3.89

2015/2016 Batch of Students
Reg. No Name GPA
AHS/15/MLS/029 WANASINGHE M H B S M 3.81
AHS/15/NUR/041 THUSTHIKA A 3.81
AHS/15/PCY/002 DALUGODA S S 4.00
AHS/15/PCY/008 HEMAGE H N K 4.00
AHS/15/PCY/011 RANASINGHE R A D M 3.70
AHS/15/PCY/012 RAVIHARI W L U 3.86
AHS/15/PCY/014 SATHSARANI U M S 3.78
RAD/15/RAD/003 BANU D S 3.91
RAD/15/RAD/009 LIYANAGE L R S 3.77

2014/2015 Batch of Students
Reg. No Name GPA
AHS/14/MLS/006 PRIYADARSHANI M G G B 3.82
AHS/14/MLS/007 RAIHANA M R F 4.00
AHS/14/MLS/018 RUZAIKA R F F 3.74
AHS/14/MLS/022 WEDAGE H K 3.72
AHS/14/MLS/025 NISHFA M K F 3.84
AHS/14/MLS/028 SHOUDHA A H F 3.72
AHS/14/MLS/030 DISSANAYAKE D K N T 3.73
AHS/14/MLS/034 GURUSINGHE H L K 3.88
AHS/14/MLS/035 KARUNATHILAKE K R P 3.82
AHS/14/NUR/014 CHANDRASIRI W S C 3.74
AHS/14/NUR/045 PRABANI K I P 3.90
AHS/14/NUR/064 SUBASINGHE S P K J 3.84
AHS/14/NUR/066 PATHIRAJA P A C P 3.79
AHS/14/NUR/067 SHAYAMALI H A S W 3.74
AHS/14/PCY/003 GUNARATHNE M V H S 3.96
AHS/14/PCY/022 PABASARA G V S 4.00
AHS/14/PCY/025 ANOYA T 3.87
AHS/14/PCY/029 FATHIMA R 3.91
AHS/14/PHY/006 LAKMALI W K M 3.71
AHS/14/PHY/016 SIRISHANTHI H G B T 3.73
AHS/14/PHY/019 AJMALA H 3.77
AHS/14/RAD/003 KAJANA S 3.86
AHS/14/RAD/022 KAJENTHINY T 3.73
AHS/14/RAD/046 JAYAWEERA M S 3.84
AHS/14/RAD/050 CHANDRASIRI W K N R 4.00

2013/2014 Batch of Students
Reg. No Name GPA
AHS/13/PCY/025 SANDAKALUM N A R 3.88
AHS/13/PCY/042 KUMARI B G O H 3.76
AHS/13/PCY/054 DEVANARAYANA P N 3.76
AHS/13/RAD/006 AZHA M A F 4.00